website promotion

برگ های طلایی خزان برگزیده ای از قوی ترین ترانه سراها و شاعران خزان

شرایط قرار گرفتن در بخش برگ های طلایی خزان :
1- کسب مقام نخست در یک دوره از رای گیری های شعر برتر خزان
2- تایید توانمند بودن شاعر یا ترانه سرا توسط تمامی اعضا کارشناسان خزان که متشکل از 3 الی 5 کارشناس می باشد